فرم های داوری

به منظور ارجاع اختلاف جهت رسیدگی داوری توسط مرکز داوری دادآفرین، فرم درخواست داوری را تکمیل و به پست الکترونیک info@dadafarinlaw.ir ارسال نمایید. ارسال نمایید.

در صورتی که طرف داوری (خوانده) اختلاف ارجاعی به مرکز داوری دادآفرین می باشید، فرم لایحه دفاعیه را تکمیل و ظرف مهلت مقرر در ابلاغیه داوری به پست الکترونیک info@dadafarinlaw.ir ارسال نمایید.

شایان ذکر است طرح هر گونه ادعا و خواسته متقابل توسط طرف داوری، مشروط به تکمیل و ارائه فرم درخواست داوری به صورت مجزا و همراه با لایحه دفاعیه می باشد.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی لطفا با ما تماس بگیرید