تنظیم اظهارنامه

اظهارنامه فرم رسمی است که شخص مدعی می تواند حق خود را قبل از دادخواست رسمی به دادگاه از دیگری مطالبه کند. اظهارنامه باید مطابق مقررات قانونی تنظیم شود که این کار توسط وکیل به صورت اصولی انجام می شود.