تعرفه خدمات قضایی

تعرفه های خدمات قضایی درسال ۱۴۰۱ ثابت ماند