موسسه حقوقی و داوری دادآفرین

ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

اصول حاکم بر اسناد تجاری

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت حسایداری و حقوق تاریخ ارسال مقاله: ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۰ تاریخ پذیرش نهایی: ۲۱ / ۰۸ / ۱۴۰۰ نویسنده: محمد احمدلو چکیده شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی

اطلاعات بیشتر ...